About Us

Our Work

Members

Newsroom

Events

People

Stay In Touch

18 October 2013 / EL

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ Προς ένα μέλλον με εξασφαλισμένο ενεργειακό εφοδιασμό σε προσιτό κόστος για όλους

Δήλωση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών:

 1. Τονίζει ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ευρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της λιθουανικής Προεδρίας και υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειές της που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας έως το 2014, τερματίζοντας παράλληλα την απομόνωση των κρατών μελών από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας από το 2015 και ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.
 2. Υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι η δεύτερη κατά σειρά μεγέθους οικονομία στον κόσμο, αλλά και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού στον κόσμο. Η πρόκληση για το μέλλον είναι η εξασφάλιση του σταθερού εφοδιασμού σε καθαρή ενέργεια μέσω φιλόδοξων και καινοτόμων έργων υποδομής και μιας ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των προμηθευτών από χώρες εκτός ΕΕ.
 3. Αναγνωρίζει ότι η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας, ενώ οι ικανότητες διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν συχνά ανεπαρκείς, προκαλώντας εξάρτηση και απομόνωση. Ο κατακερματισμός της αγοράς και η έλλειψη εναρμόνισης των κανόνων της αγοράς οδηγούν σε υψηλές τιμές προσφοράς για τους πολίτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις βιομηχανίες, επιδεινώνοντας τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης.
 4. Υποστηρίζει σθεναρά το στόχο του ΕΛΚ να οδηγηθεί η ΕΕ στο δρόμο της ανάπτυξης, πράγμα που απαιτεί την εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών για την ενέργεια και βιώσιμο και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό.
 5. Ως εκ τούτου, τονίζει την επείγουσα ανάγκη υλοποίησης ενός ευρωπαϊκού διασυνδεδεμένου δικτύου ενέργειας και μιας ανοιχτής, ολοκληρωμένης και ευέλικτης ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Ο στόχος είναι να προαχθεί η οικονομική ανταγωνιστικότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, να δημιουργηθούν κίνητρα για τη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός, η δίκαιη απελευθέρωση της αγοράς, προσιτές τιμές, αυξημένη επιλογή και πρότυπα υπηρεσιών.
 6. Επισημαίνει ότι μια απόλυτα λειτουργική εσωτερική αγορά ενέργειας θα βοηθήσει και στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ σχετικά με την κλιματική αλλαγή.
 7. Ζητεί να αναβαθμιστούν οι φιλοδοξίες για την πλήρη εφαρμογή της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία οδηγεί σε ένα πιο ισότιμο και έξυπνο σύστημα ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη και εξασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό, ενώ στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και ζητεί να αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Πράσινη Βίβλο του 2013 σχετικά με το πλαίσιο 2030 για το κλίμα και την ενέργεια.

  Σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό με βελτιωμένη πρόσβαση και σε προσιτό κόστος:
 8. Επαναλαμβάνει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού και την εξοικονόμηση πόρων για τους ευρωπαίους πολίτες είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην παραγωγή, τη μεταποίηση, τη διανομή και την κατανάλωση.
 9. Επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών καθώς και των προμηθευτών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ και καλεί την ΕΕ να μιλάει με μια φωνή στους εξαγωγείς ενέργειας από τρίτες χώρες.
 10. Ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη των ευφυών δικτύων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μεγαλύτερη αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας με αποκεντρωμένη ενεργειακή κατανάλωση.
 11. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει έκκληση για περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες συμπράξεις, προκειμένου να γίνουν επενδύσεις σε υποδομές, καθώς και για την αποτελεσματική κατανομή των 200 δισ. ευρώ που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ μέχρι το 2020 με σκοπό τη δημιουργία δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και την κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.
 12. Αναγνωρίζει ότι η τόνωση του ανταγωνισμού στο πλαίσιο αυτό θα οδηγούσε στη δημιουργία οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ευκαιριών και σε αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της ενέργειας.
 13. Ζητεί τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ευφυών συστημάτων μετάβασης και διανομής, μεγαλύτερη ευελιξία των υποδομών, καθώς και τη βελτίωση των ικανοτήτων παραγωγής και αποθήκευσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.
 14. Ζητεί περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία και ενθαρρύνει τη διενέργεια ενός αποτελεσματικού διαλόγου και την αμοιβαία συνεργασία των φορέων χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης με ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και με πανεπιστήμια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.
   
  Σε ό,τι αφορά το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών:
 15. Υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των προτεραιοτήτων και των έργων ενεργειακής υποδομής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και η ταχεία επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στην εμβληματική πρωτοβουλία Στρατηγική ΕΕ2020 για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της, με παράλληλη ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
 16. Ζητεί να συνεκτιμηθούν δεόντως όλα τα σχέδια και οι στόχοι που σχετίζονται με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης χρηματοδοτικούς πόρους διαθέσιμους σε επίπεδο τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης.
 17. Είναι πεπεισμένη ότι το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς έχει αρμοδιότητες στο σχεδιασμό, τις επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας, καθώς και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τις υποεθνικές αρχές να υιοθετήσουν φιλόδοξα τοπικά και περιφερειακά σχέδια στον τομέα της ενέργειας.
 18. Εφιστά την προσοχή στη σημασία της διάδοσης ορθών πρακτικών στον τομέα της ενέργειας μέσω πρωτοβουλιών όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων.
 19. Καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ΕΕ να υποστηρίξουν τις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές ενέργειας και τις αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές, προκειμένου να επιτευχθούν περισσότερο προσιτές και ομοιογενείς τιμές για το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και την ηλεκτρική ενέργεια, προς το συμφέρον των πολιτών και της εγχώριας κατανάλωσης, καθώς και προς το συμφέρον του βιομηχανικού τομέα.
 20. Σε αυτό το πλαίσιο εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κλάδος στον οποίο το κόστος της ενέργειας εξελίσσεται σε ολοένα και πιο σοβαρό πρόβλημα, με ποσοστά που αυξάνονται ταχύτερα από ό, τι για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
 21. Καλεί συνεπώς όλους τους φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να συνεργαστούν για την ανάπτυξη μιας αξιόπιστης ενεργειακής διπλωματίας και να μιλήσουν με μία φωνή.
 22. Αναμένει τα συμπεράσματα της Διάσκεψης για την Ενέργεια της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την υλοποίηση ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος και το μέλλον των ενεργειακών υποδομών. Επιμένει ότι ο ρόλος του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη από όλους τους ενδιαφερόμενους για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ασφαλούς ευρωπαϊκού ενεργειακού οικοσυστήματος.